Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн.

Угода Користувача

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір з власником ресурсу familystory.com.ua на надання послуг з розміщення на сайті familystory.com.ua своїх облікових записів. Вказанний договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх користувачів. Справжнім Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами даного Договору.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на надання послуг

Власник ресурсу familystory.com.ua іменований надалі Виконавець, з одного боку, і Користувач, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно з умовами даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, а Користувач зобов'язується прийняти та у випадках передбачених цим Договором оплатити надані послуги.

1.2. Даний Договір носить характер публічної оферти і є еквівалентом "усної угоди", та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Під послугами розуміється надання користувачам пропозицій:

2.1.1. можливості реєстрації на сайті Виконавця familystory.com.ua, згідно умов цього Договору;

2.1.2. після реєстрації на familystory.com.ua користувач отримує можливість замовити товар (сформувати кошик з товарами і відправити на електронну адресу Виконавця familystory.com.ua);

2.2. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту закінчення терміну надання послуг користувачі не виставлена рекламація. У разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних послуг вважається підписаним, а послуги - наданими належним чином.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач забов'язаний:

3.1.1. Повідомляти про себе достовірну інформацію, як при первинній реєстрації на сайті Виконавця, так і при наступних змінах викладених відомостей питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.1.2. Не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб надання послуг та/або можливості сайту familystory.com.ua з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісну конкуренція, інше порушення закону.

3.1.3. Використовувати сайт тільки для цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

3.1.4. Не розміщувати на сайті Виконавця інформацію, що підпадає під обмеження урядових органів. Це зобов'язання зберігає свою силу і після розірвання або припинення терміну дії даного Договору.

3.1.5. Регулярно знайомитись з офіційною інформацією Виконавця, яка стосується надання послуг, а також регулювання відносин Виконавця та Користувача, опублікованій на сайті Виконавця

3.2. Користувач має право:

3.2.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Доводити до відома Виконавця вимоги і побажання щодо якості послуг, що надаються.

3.2.3. Своєчасно отримувати консультації, необхідні для користування послугами.

3.2.4. Розірвати в будь-який час в односторонньому порядку цей Договір.

3.3. Виконавець має право повністю або частково призупинити надання послуг або розірвати цей Договір в односторонньому порядку в наступних випадках:

3.3.1. Не оплати за послуги в установлені Договором строки до моменту надходження такої оплати.

3.3.2. У разі надання невірної інформації призупинити або скасувати реєстрацію і припинити надання послуг Користувачеві.

3.3.3. Порушень умов цього Договору - до моменту припинення таких порушень.

3.3.4. Здійснення Користувачем дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет.

3.3.5. Опублікування Користувачем або передача ним необмеженому колу третіх осіб будь-якої інформації, яка містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

3.3.6. У разі, коли Користувач був викритий в застосуванні несанкціонованого розсилання (спам) в будь-який з його форм.

3.3.7. За рішенням уповноваженого державного органу, прийнятого відповідно до законодавства України.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Надавати Користувачу послуги, відповідно до умов і вимог, викладених в цьому Договорі, та відповідно до законодавства України.

3.4.2. Не розголошувати і не використовувати інформацію, що стосується діяльності Користувача, яка стала йому відома під час виконання цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Реєстрація та створення на сайті familystory.com.ua облікового запису, здійснюється безкоштовно.

4.3. Вартість послуг, що надаються за цим Договором на момент його укладення визначається Виконавцем і відображається на кожній позиції товару.

4.4. Надання Послуг, що надаються Користувачеві, згідно з цим Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати.

4.5. Оплата послуг здійснюється в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.6. Виконавець може вводити додаткові послуги, плата за які стягується окремо. Додаткові послуги надаються Користувачеві тільки з його згоди.

4.7. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість товарів з обов'язковим попереднім повідомленням Користувача через інтернет-сайт Виконавця або повідомленням по електронній пошті не менше ніж за 15 днів до вступу змін в силу.

5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ

5.1. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Користувач дає свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних Користувача.

5.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних і наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем.

5.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Користувача в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

5.4. Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право обмежити доступ до його персональних данних з метою передачі іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен. Також Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.

5.5. Користувач даними згодою доручає Виконавцю, як Реєстратора, опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

5.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі за адресою Виконавця. При цьому Користувач згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

- відмова з боку Виконавця в наданні послуг, в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних;

- видалення облікового запису Користувача, в разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.

5.7. Користувач погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншій Реєстратора або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Користувача, як власника доменного імені.

5.8. Права Користувача по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які сторони не могли заздалегідь знати, чи не могли їх передбачити.

6.2. До таких обставин належать: пожежі, повені, землетруси, цунамі, смерчі, урагани, тайфуни, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, крадіжки, грабежі, аварії на транспорті, в системах енергопостачання та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб.

6.3. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин негайно сповіщає про це іншу Сторону.

6.4. Виконання цього Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

 

7. ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. При тлумаченні умов цього Договору має братися до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів, яке встановлюється в разі його незрозумілості шляхом співставлення з іншими умовами та змістом даного Договору в цілому, а також шляхом визначення волі Сторін з урахуванням мети (предмету) даного Договору .

7.2 Терміни, вжиті в даному Договорі в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки.

7.3. Зміст розділів прийнято для зручності і буквальному тлумаченню не підлягають.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Протягом терміну дії цього Договору та протягом трьох (3) років з дня його розірвання, Сторони зобов'язуються обмежувати доступ третіх осіб без законного на те підстави, а також співробітників і посадових осіб, які не беруть участі у виконанні зобов'язань за цим Договором.

8.2. Протягом терміну дії цього Договору та протягом трьох (3) років з дня його розірвання, Сторони зобов'язуються охороняти конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю та переданої Сторонами одна одній в ході виконання зобов'язань за цим Договором. Інформація буде розглядатися як конфіденційна і становить комерційну таємницю, що її передала в тому випадку, якщо в/на ній явно зазначено, що дана інформація є конфіденційною.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Прі невиконанні однією із Сторін будь-якого положення цього Договору спірні питання врегульовуються на основі взаємних домовленостей. Якщо вирішення розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Пользователь самостійно відповідає за зміст інформації, що передається їм або іншою особою під його мережевими реквізитами (інформація, авторизуйтесь Користувача) по мережі Інтернет і власних ресурсів Виконавця: за її достовірність і чистоту, від претензій третіх осіб та правомірність її поширення.

9.3. Користувач, використовуючи послуги Виконавця і мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.

9.4. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за затримки, перебої в роботі і неможливість повноцінного використання власних ресурсів Виконавця, що відбуваються прямо або побічно через дію чи бездіяльність третіх осіб і / або непрацездатністю транспортно-інформаційних каналів, що перебувають за межами власних ресурсів Виконавця.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв'язку, якщо їх організовують інші організації.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за межі не отриманий прибуток і упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Користувачем в період використання або невикористання послуг Виконавця.

9.7. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж і ресурсів, Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування Мережі Інтернет або її частин, рівно як і за їх доступність для Користувача.

9.8. Виконавець не несе відповідальність і не дає гарантій явних або неявних (в тому числі гарантій дотримання прав або придатності для конкретної мети) на будь-яку інформацію, товар або послугу, отримані через мережу Інтернет, в тому числі, якщо вони розміщені на власних ресурсах Виконавця.

9.9. Виконавець не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості послуг, що надаються Користувачеві, якщо такі явно не описані в Договорі.

9.10. Виконавець не несе відповідальності за якість, безпомилковість і відсутність шкідливих компонентів в використовуваному на серверах Виконавця та інших серверах Мережі Інтернет або пропонованому Користувачеві програмному забезпеченні, якщо таке не розроблено самим Виконавцем.

9.11. Користувач приймає на себе повну відповідальність і всі ризики, пов'язані з використанням Мережі Інтернет через ресурси і / або послуги Виконавця.

9.12. Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації самим Користувачем.

9.13. Виконавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на сайте familystory.com.ua, включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках сайту familystory.com.ua, так і іншими можливими способами.

9.14. Вся розміщена на сайті інформація вважається власністю розмістили її користувачів до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі сайту familystory.com.ua не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за неправомірне використання.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту реєстрації користувача на ресурсі familystory.com.ua.

10.2. Договір укладається на невизначений термін за умови своєчасної і повної оплати Користувачем послуг Виконавця.

10.3. Виконавець має право змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, повідомляючи про це Користувача по електронній пошті. Ці зміни Договору вступають в силу через десять днів після їх опублікування на сайті Виконавця, якщо Користувач не звернув свої мотивовані заперечення проти зміни умов Договору. У цьому випадку зміни до Договору вступають в силу після врегулювання сторонами спірних моментів.

10.4. У разі неможливості врегулювання спірних моментів, пов'язаних зі зміною умов даного Договору, Виконавець має право відмовитися від Договору і припинити надання послуг.

10.5. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від послуг Виконавця.

10.6. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Користувача, залишок перерахованих ним коштів поверненню не підлягає. Виконавець має право запропонувати Користувачеві на що залишилася невикористану суму інші послуги.

10.7. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 
ФОП Посохова Лілія Сергіївна

Ви щойно додали до кошику:
Оформити замовлення Продовжити покупку